Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi predávajúcim, ktorým je: Emajo s.r.o., 941 32 Semerovo 288, IČO: 45965269, IČ DPH: SK2023164297. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd. Sro, vl.č.28031/N

(ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim, ktorým je osoba nakupujúca tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.medovyraj.sk (ďalej len „eshop“).

Zodpovedná osoba predávajúceho

Mgr. Martina Čelková
mobil +421905912842
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Časová dostupnosť

Pondelok - piatok
8:00 - 15:30 hod.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu www.medovyraj.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetovej stránky elektronického obchodu www.medovyraj.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym mailom na zadaný mail.

 

Ceny a Zľavy

Všetky ceny vrátane akciových platia do odvolania alebo vypredania zásob. Zľavy na tovar v akcii, akciové ponuky a prípadné osobné zľavy nie je možné kombinovať a sčítavať.

Storno objednávky - Objednávku môžete stornovať emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. či telefonicky. Stačí uviesť číslo objednávky a kontaktný údaj na Vás.

 

Dodacie podmienky

Slovenská Pošta - V pracovných dňoch doručuje do 48 hodín od expedície.

DPD - V pracovných dňoch doručuje do 24 hodín od expedície.

Doba dodania sa môže predĺžiť alebo líšiť, na základe podmienok a stavu dodávateľskej služby.

 

Aký je rozdiel medzi doručením Slovenskou poštou a DPD?

Ak vyberiete spôsob doručenia Slovenskou poštou - balík na adresu bude balíček doručovať poštový doručovateľ na vašej domácej adrese do 48 hodín od odoslania z nášho skladu. Ak si vyberiete spôsob doručenia Slovenskou poštou - balík na poštu bude balíček doručený na Vami zadanú poštu a budete o tom informovaný prostredníctvom sms správy na vami uvedenom telefónnom čísle.  Balíček si budete môcť vyzdvihnúť v otváracích hodinách na vašej pošte do 18 dní od neúspešného doručenia.

Ak zvolíte doručenie cez DPD obdržíte zásielku taktiež do 24 hodín od expedície. Na vašu dodaciu adresu príde dodávka DPD a vodič vám balíček odovzdá. Pokiaľ si necháte balíček doručovať na súkromnú adresu, bude vás vodič dopoludnia kontaktovať telefonicky a dohodne s vami približnú hodinu doručenia.
Objednaný tovar je expedovaný do 2 pracovného dňa od prijatia objednávky, pokiaľ je skladom. Vždy informujeme zákazníka o odoslaní tovaru na jeho mailovú adresu. Pokiaľ objednaný tovar nie je skladom, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme ďalší postup napríklad iné plnenie, predĺženie dodacej lehoty alebo odstúpenie od zmluvy.

Rozvážka prebieha v pracovných dňoch, najskôr nasledujúci deň po odoslaní zásielky. V prípade neprítomnosti má byť adresátovi balíka zanechané Oznámenie o uložení zásielky, ktorú je možné následne vyzdvihnú do 18 dní na priehradkách Slovenskej pošty. 
Daňový doklad je súčasťou zásielky a zároveň slúži ako záručný list.

 

Možné formy úhrady:

1.Dobierka

2.Hotovosť - pri prebraní tovaru v prejni Honey shop, Podzámska 24, Nové Zámky

 

Reklamácia a záruka tovaru

 

Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne www.medovyraj.sk a právnym poriadkom platným v SR. Tovar sa dá reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku.

Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave i keď sa závada prejavila pred transportom. Ďalej viď reklamačný poriadok.Záruka začína plynúť dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. - Nevzťahuje sa na chyby spôsobené nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

 

Akosť a množstvo

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez závad.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

 

Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku.

Spotrebiteľ má právo podľa § 12 ods. 1 zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a to do 14 dní od prevzatia tovaru. V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení doručené predávajúcemu a v tejto lehote musí byť doručený i tovar v pôvodnom stave. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý v pôvodnom obale. V odstúpení od zmluvy spotrebiteľ uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu, doklad o zaplatení. Odstúpenie od zmluvy sa môže uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mail adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tovar je potrebné poslať na adresu predávajúceho: Emajo s.r.o., 941 32 Semerovo 288

 nie ako dobierku. Tovar doporučujeme poistiť.

Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci vráti spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar v lehote 14 dní odo dňa fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

 

Záruka, reklamácie

 

Záručná doba v súlade so zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je stanovená na minimálne 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V prípade doručenia poškodeného tovaru má spotrebiteľ právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane spotrebiteľ od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Po určení spôsobu reklamácie musí byť reklamácia vybavená ihneď, v opodstatnených prípadoch najneskôr do 30 dní. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie spotrebiteľovi v zákonnej lehote a to písomne (e-mailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci spotrebiteľovi spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ nárok od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

Reklamáciu uplatnite na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Reklamácia musí obsahovať: číslo faktúry (resp. kópiu dokladu o nadobudnutí), presný názov tovaru, popis vady, alebo poškodenia zásielky, fotodokumentáciu poškodeného tovaru (ak je to možné).

Reklamovaný tovar je potrebné poslať vždy bežným balíkom na adresu: EMAJO s.r.o., 941 32 Semerovo 288. Súčasťou tovaru musí byť doklad o zaplatení.

 

Záverečné ustanovenia

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny je splnená umiestnením na internetovej stránke obchodu prevádzkovateľa.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 15.5.2018.

 

 

Spoznajte nás

Kontakty

  • Telefón: 0905 912 842
  • Email: info@medovyraj.sk

Predajňa Honey shop

Navštívte nás v predajni v Nových Zámkoch

Nájdete nás na facebooku